Collectes 24 januari 2021 Collectes 24 januari 2021

24 januari 2021 - Missionaire Collecte PKN: 'Een kerk van betekenis'
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon,  nodigt uit tot verstilling.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land.

U kunt uw bijdrage voor de 
Missionaire Collecte PKN: 'Een kerk van betekenis'
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. missionaire collecte 24 januari 2021

24 januari 2021 - Collecte Oecumene
In de Kerk is heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Het is een zoektocht binnen de kerken om de beschamende verdeeldheid tussen de christelijke kerken te helpen opheffen. Hiertoe kunnen, kortweg, twee teksten uit de Bijbel als dragende gedachte worden aangevoerd.
Allereerst dat God Eén is, het zogeheten Sjema van Israel: “Hoor Israel, de Heer onze God is één” (Deuteronomium 6:5). De andere dragende tekst komt uit de mond van Jezus in een gebed tot hen zijn hemelse Vader: “ … en laat hen één zijn zoals wij…” (Johannes 17:11).

U kunt uw bijdrage voor 
24 januari - Oecumene
overmaken naar: NL89RABO0323707629
t.n.v. Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte oecumene 24 januari 2021
 
terug