Gemeenteavond 16 januari 2024 Gemeenteavond 16 januari 2024
Beste gemeenteleden,

Begin dit jaar (2023) hebben we een start gemaakt met de actualisatie van ons beleidsplan.


We hebben u begin 2023 tijdens een gemeentebijeenkomst bijgepraat over de stappen die we wilden gaan zetten.
Stap 1: evalueren van het huidige plan
Stap 2: kijken en analyseren
Stap 3: plannen maken
Stap 4: vaststellen nieuw beleidsplan.

We hebben stap 1 en 2 gezet en willen die graag met u delen en bespreken.

We hebben als onderdeel van stap 2 drie avonden georganiseerd voor de gemeenteleden tussen de 20 en 50 jaar omdat we juist deze groep missen en nieuwsgiering waren wat hen boeit en bindt en waar we als kerkelijke gemeente ene rol kunnen spelen. Ook waren we benieuwd of zij voor zichzelf een rol zien. Verder hebben we een meerjarenbegroting opgesteld (zie de Kerksein van december/januari). We hebben ons verdiept in de landelijke beweging van ontkerkelijking en zijn naar een bijeenkomst van de classis geweest waarin zij hun conceptbeleidsplan hebben toegelicht.

Al deze informatie bevestigt ons beeld dat het grootste deel van de PKN-kerken het moeilijk heeft wat betreft het aantal leden (neemt steeds meer af), het kerkbezoek (vergrijzing), het vinden van predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers voor de besturen. Ook financieel boert iedereen achteruit, immers minder leden betekent ook minder inkomsten.

Wij zijn heel blij dat wij onze predikant en kerkelijk werker in ons midden hebben, er meer dan 200 vrijwilligers actief zijn en onze commissies en kerkenraad redelijk bezet zijn. Ook hebben nog enige financiële armslag maar zonder keuzes te maken stevenen ook wij af op een aanzienlijk geschat structureel tekort in 2031 van 50.000 euro.

Het positieve is dat we nu nog voldoende tijd hebben om met elkaar na te denken hoe we verder willen en kunnen.

Daarom nodigen we u uit om 16 januari 2024 met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. We gaan dan met u de informatie delen die we opgehaald hebben. Ook het beeld van de kerkenraad delen we met u en daarna willen we heel graag van u horen wat uw beeld is en welke vervolgstappen we op grond daarvan met elkaar willen zetten.

Laat uw stem horen, want samen zijn we gemeente.

Namens de kerkenraad
Mieke Kortbeek
terug