Aanmelden kerkdienst Aanmelden kerkdienst

Update 4 november 2020: Tot 29 november enkel 'online' kerkdiensten (zonder kerkgangers)
De geschiedenis van de week van Biddag 2020 lijkt zich te herhalen in de week van Dankdag 2020......
Vanavond (4 november 2020) heeft het moderamen naar aanleiding van de door de overheid aangekondigde tijdelijke verzwaring van de lockdown als volgt besloten:
- Tot 29 november zijn er enkel 'online' diensten, de diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl;
- We sluiten met directe ingang tot nader order onze kerkelijke gebouwen voor andere bijeenkomsten, vergaderingen en het jeugdwerk.

Update 5 oktober 2020: Voorlopig 30 kerkgangers (excl. medewerkers)
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn in het nieuws, maar de Protestantse Kerk in Nederland adviseert - gehoord hebbend de overheid - gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (dit aantal is exclusief medewerkers, zoals: voorganger, ouderling van dienst, diaken van dienst, eventuele voorzangers, organist, lector, kosters en technici) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden (het werken met enkele voorzangers in de kerk, op afstand van tenminste 5 meter van de gemeenteleden, is wel mogelijk). Online hebben de voorkeur. Ook wordt geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen 'gewoon' doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

Het moderamen neemt dit dringende advies over en voorlopig (het advies van de PKN geldt voor de maand oktober, maar we houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten) zullen er 30 kerkgangers (excl. medewerkers) na aanmelding (op de gebruikelijke manier) welkom zijn bij de kerkdiensten in de Ichthuskerk. De diensten zullen ook 'online' worden uitgezonden via Kerkomroep.nl.

NB: Kindernevendienst is in een aparte ruimte 'gewoon' mogelijk (deze kinderen en leiding worden niet meegeteld bij de max. 30 kerkgangers). Kinderen die in de kerkzaal plaatsnemen worden wel meegeteld bij de max. 30 kerkgangers.

____________________________________________________________________________________________

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,

De gebruiksplan commissie heeft op maandagavond 10 augustus jl. vergaderd. We hebben de afgelopen (doop)diensten geëvalueerd en bekeken waar nog aandachtspunten liggen, omdat we graag vanaf 6 september weer kerkdiensten (met kerkgangers) willen gaan houden.

Vooralsnog houden we de komende tijd alle diensten in de Ichthuskerk in Oldekerk en zijn ook de zalen alleen hier beschikbaar ("Ons Centrum" bij de Ichthuskerk in Oldekerk)!

Het is belangrijk om u goed te informeren hoe we de diensten gaan organiseren en waar u rekening mee moet houden. Hieronder volgt een beknopt gebruiksplan:
 • Kerkdienst bijwonen?
  Meldt u zich donderdag of vrijdag aan via www.pg-nofe.nl of via Whatsapp (06-26004732) of bel op donderdagavond of vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur naar 06-26004732. U krijgt dan contact met Christiaan Sijsling of Alice Rotteveel. Zij zetten dan uw naam op de lijst. Deze lijst wordt aan de kosters doorgegeven en 4 weken bewaard. Daarna wordt deze vernietigd. Wij hanteren een limiet van 100 kerkgangers! (Update 5 oktober: 30 kerkgangers, excl. medewerkers)
 • Neem niet deel aan de eredienst/bijeenkomst bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Binnenkost en uitgang via noordzijde (ingang Kerkdreef).
 • Garderobe is gesloten. Neem uw jas mee in de zaal.
 • Schud geen handen en/of vermijd ander fysiek contact.
 • Volg de aanwijzingen van onze coördinatoren/kosters. Zij begeleiden u naar en van uw zitplaats.
 • Neem de 1,5 meter afstand van elkaar in acht.
 • Samenzang is niet mogelijk. 
 • Wij hanteren een reinigingsplan: alles wordt gereinigd ná elke eredienst/bijeenkomst.
Er staan een aantal bijzondere diensten in september op het programma en we hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten om gemeente rondom Gods Woord te kunnen zijn.

Uiteraard kunt u de dienst ook thuis blijven beluisteren en soms ook visueel volgen via www.kerkomroep.nlLukt het niet om op zondagmorgen om 9.30 uur verbinding te krijgen met Kerkomroep? Probeer het dan op een later tijdstip (op zondag of later in de week) nogmaals!

Het volledige 'Gebruiksplan Ichthuskerk & Ons Centrum' is tijdens de kerkenraadsvergadering van 29 juni 2020 goedgekeurd en vastgesteld. Het is in augustus geactualiseerd n.a.v. een evaluatie van de gehouden (doop)diensten in juli en augustus en door de kerkenraad vastgesteld op 31 augustus 2020.

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland en de richtlijnen van de RIVM. Dit gebruiksplan is een uitwerking van beide richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld, zodra hier aanleiding voor is.

We vragen dringend ieders hulp en medewerking om adequaat te kunnen handelen. De kerkenraad is verantwoordelijk, maar we kunnen het niet alleen.

Namens de kerkenraad en de gebruiksplancommissie,
Carla Tulleken
terug