Versoepelingen en erediensten vanaf 4 juli 2021 Versoepelingen en erediensten vanaf 4 juli 2021
Oldekerk, dinsdag 29 juni 2021

Begeleidende brief bij “Kerksein” (juli-augustus 2021)
Onderwerp: Versoepelingen en erediensten vanaf 4 juli 2021


Beste gemeenteleden,

Vorige week ontvingen we van de Protestantse Kerk (PKN) het volgende advies:
“Vanaf zaterdag 26 juni 2021 kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. In de lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijkpunt van aandacht blijft. … Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad of ze direct van al deze versoepelingen gebruik gaat maken.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 28 juni jl. hebben we het advies van de PKN uitvoerig besproken en zijn we tot de volgende besluitvorming gekomen:
  • Vanaf zondag 4 juli 2021 is er weer samenzang mogelijk.
  • Vanaf zondag 11 juli 2021 (eerste zondag van de zomervakantie) zullen de diensten afwisselend gehouden worden in de Ichthuskerk en de Liudgerkerk volgens het preekrooster 2021 dat in 2020 door de kerkenraad is vastgesteld.
  • Vanaf zondag 11 juli is er geen voorafgaande aanmelding meer nodig. Wel blijft er een maximum aantal kerkgangers gelden van 100 (Ichthuskerk) en 50 (Liudgerkerk), zodat de 1,5 meter-afstandsregel gehandhaafd kan worden. We verzoeken u/jou om bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer te noteren, want de registratieplicht blijft. Na 4 weken zullen we deze registratielijsten vernietigen. (Vol=vol; mocht blijken dat er teveel kerkgangers komen dan verzoeken we u/jou de dienst thuis via Kerkdienstgemist.nl te volgen.)
  • De mondkapjesplicht is per 26 juni jl. grotendeels vervallen. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden blijft deze verplichting wel gelden. Deze verplichting geldt niet voor kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast op plaatsen waar de nakoming van de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen, bij sanitaire voorzieningen e.d. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid in deze situaties!
  • De basisregels (afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten) blijven gelden.
We zullen de komende periode kijken hoe de kerkdiensten gaan verlopen. Tijdens de vergadering van het moderamen op 23 augustus a.s. en de vergadering van de kerkenraad op 30 augustus a.s. zullen we kijken hoe de zomerperiode is verlopen en hoe we verder gaan vanaf september. Vooruitkijken is en blijft lastig in deze periode van versoepelingen, maar het heeft de aandacht van het moderamen en de kerkenraad.

We wensen u een goede zomer toe en hopen u te ontmoeten tijdens de erediensten!

Namens de kerkenraad,
Aukje Boer (06-27004527)
en Christel Renkema (scribapgnofe@gmail.com)
 
terug